കാറ്റിന്‍റെ കനിവും കണ്ണീരിന്‍റെ മഴയും

Saturday, September 16, 2006

പാതിരാ താരങ്ങളെ.. എന്നൊടു നീ മിണ്ടീലയോ..

കനക മുന്തിരികള്‍ മണികള്‍ കോര്‍ക്കുമൊരു പുലരിയില്‍..
ഒരു കുരുന്നു കുനു ചിറകുമായ്‌ വരിക ശലഭമേ..

കനക മുന്തിരികള്‍ മണികള്‍ കോര്‍ക്കുമൊരു പുലരിയില്‍..
ഒരു കുരുന്നു കുനു ചിറകുമായ്‌ വരിക ശലഭമേ..
സൂര്യനെ.. ധ്യാനിക്കുമീ പൂപോലെ ഞാന്‍ മിഴിപൂട്ടവേ..

സൂര്യനെ.. ധ്യാനിക്കുമീ പൂപോലെ ഞാന്‍ മിഴിപൂട്ടവേ..

വേനല്‍കൊല്ലും നെറുകില്‍ മെല്ലെ നീ തൊട്ടു
കനക മുന്തിരികള്‍ മണികള്‍ കോര്‍ക്കുമൊരു പുലരിയില്‍..
ഒരു കുരുന്നു കുനു ചിറകുമായ്‌ വരിക ശലഭമേ..

കനക മുന്തിരികള്‍ മണികള്‍ കോര്‍ക്കുമൊരു പുലരിയില്‍..
ഒരു കുരുന്നു കുനു ചിറകുമായ്‌ വരിക ശലഭമേ..

പാതിരാ താരങ്ങളെ.. എന്നൊടു നീ മിണ്ടീലയോ..

പാതിരാ താരങ്ങളെ.. എന്നൊടു നീ മിണ്ടീലയോ..

എന്തേ.. ഇന്നെന്‍ കവിളില്‍ മെല്ലെ നീ തൊട്ടൂ.

കനക മുന്തിരികള്‍ മണികള്‍ കോര്‍ക്കുമൊരു പുലരിയില്‍..
ഒരു കുരുന്നു കുനു ചിറകുമായ്‌ വരിക ശലഭമേ...

ചിത്രം: പുനരധിവാസം

0 പിന്മൊഴികള്‍ :

Post a Comment

<< Home