കാറ്റിന്‍റെ കനിവും കണ്ണീരിന്‍റെ മഴയും

Saturday, September 09, 2006

പഞ്ചാക്ഷരകീ‌ര്‍ത്തനം

നരനാ‌യിങ്ങനെ ജനിച്ചുഭൂമിയി‌ല്‍
നരകവരിധി നടുവി‌ല്‍ ഞാന്‍
നരകത്തി‌ല്‍ നിന്നു കരകേറ്റീടേണം
തിരുവൈക്കം വാഴും ശിവശംഭോ.

മരണകാലത്തെ ഭയത്തെചിന്തിച്ചാ‌ല്‍
മതിമറന്നുപോം മനമെല്ലാം
മനതാരി‌ല്‍‌വന്നു വിളയാടീടേണം
തിരുവൈക്കം വാഴും ശിവശംഭോ

ശിവശിവ! ഒന്നും പറയാവതല്ലേ
മഹമായ തന്റെ പ്രകൃതികള്‍
മഹമായ നീക്കീട്ടരുളേണം നാഥാ!
തിരുവൈക്കം വാഴും ശിവശംഭോ

വലിയൊരു കാട്ടിലകപ്പെട്ടേനഹം
വഴിയും കാണാതെയുഴലുമ്പോള്‍
വഴിയില്‍ നേ‌ര്‍വഴിയരുളേ‌ണം നാഥാ!
തിരുവൈക്കം വാഴും ശിവശംഭോ

എളുപ്പമായുള്ള വഴിയെക്കാ‌ണുമ്പോ‌ള്‍
ഇടക്കിടെയാറു പടിയുണ്ട്
പടിയാറും കടന്നവിടെച്ചെല്ലുമ്പോ‌ള്‍
ശിവനെകാണാകും ശിവശംഭോ.

1 പിന്മൊഴികള്‍ :

Post a Comment

<< Home