കാറ്റിന്‍റെ കനിവും കണ്ണീരിന്‍റെ മഴയും

Thursday, September 07, 2006

ലെറ്റ്‌ അസ്‌ സിംഗ്‌ ത സോങ്ങ്‌ ഓഫ്‌ ലവ്‌

പാടാം നമുക്കു പാടാംവീണ്ടുമൊരു പ്രേമ ഗാനം
പാടി പതിഞ്ഞ ഗാനം പ്രാണനുരുകും
ഗാനം ഗാനം ഗാനം

ലെറ്റ്‌ അസ്‌ സിംഗ്‌ ത സോങ്ങ്‌ ഓഫ്‌ ലവ്‌
ലെറ്റ്‌ അസ്‌ പ്ലെയ്‌ ത ട്യൂണ്‍ ഓഫ്‌ ലവ്‌
ലെറ്റ്‌ അസ്‌ ഷെയര്‍ ത പെയിന്‍സ്‌ ഓഫ്‌ ലവ്‌
ലെറ്റ്‌ അസ്‌ വെയര്‍ ത തോണ്‍സ്‌ ഓഫ്‌ ലവ്‌

ഒരു മലര്‍ കൊണ്ടു നമ്മള്‍ ഒരു വസന്തം തീര്‍ക്കും
ഒരു ചിരി കൊണ്ടു നമ്മള്‍ ഒരു കാര്‍ത്തിക തീര്‍ക്കും
പാല വനം ഒരു പാല്‍കടലായ്‌
അല ചേര്‍ത്തിടും അനുരാഗമാം പൂമാനത്തിന്‍ താഴെ

മധുരമാം നൊമ്പരത്തിന്‍ കഥയറിയാന്‍ പോകാം
മറന്നതില്‍ പോലും മിന്നും സ്മരണ തേടി പോകാം
ആര്‍ത്തിരമ്പും ആ നീലിമയില്‍ അലിഞ്ഞാലെന്തു
മുകില്‍ ബാഷ്പമായ്‌ മറഞ്ഞാലെന്തു തോഴ....

പാടാം നമുക്കു പാടാം വീണ്ടുമൊരു പ്രേമ ഗാനം
പാടി പതിഞ്ഞ ഗാനം പ്രാണനുരുകും
ഗാനം ഗാനം ഗാനം....

2 പിന്മൊഴികള്‍ :

Post a Comment

<< Home