കാറ്റിന്‍റെ കനിവും കണ്ണീരിന്‍റെ മഴയും

Monday, September 11, 2006

നിനക്കായ്


ഇരിങ്ങണ്ണൂരിന് വേദാന്തവും, കഥകളി സംഗീതവും മാത്രമല്ല അല്‍പ്പം ചിത്രകലകൂടി വശമുണ്ട്... ഇരിങ്ങണ്ണൂര്‍ വരച്ച ഒരു ആധുനിക ചിത്രം... ഈ ചിത്രത്തെകുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തൂ....

1 പിന്മൊഴികള്‍ :

Post a Comment

<< Home